www.dharmabook.ru
༄༅། །༣། སྐེམ་མ་དམར་སེར་ཁྲགགིལན་ཕྲན་ཅནཐོད་ཁྲག །འཇོམསམ་དམར་སེར་བྱ་སྤང་ཐིའིམགོཏཅནམིམགོའི་ཀླད་པ་འདྲལ་བ། རབ་དགའ་དམར་སེར་
ཟངས་གྲི་ཐོགསཔའོ། ར། འཛིནམ་དམར་སེར་སྦྲལ་ཞགས་འཕེན། གློག་འགྱུ་མ་དམར་སེར་བྱ་ཁྲ། གཡུལའཇོམས་མ་དམར་སེར་ཤཀྟི་ཐོགས་པའོ། ལྷ།
འབྲེལམ་དམར་སེར་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་པས་སྲིད་པ་གསུམ་ཙེནས་འཇོམས་པ། སྲོག་འབྲེལ་མ་དམར་སྨུག་རལ་གྲི། མྱུར་བྱེད་མ་དམར་སྨུག་གློགགི་གཤཅནནོ། །
རེངསབྱེདམ་དམར་སྨུག་མཚོངས་སྟབས་ཅན་རྡོརྗེ། གསོད་བྱེད་མ་དམར་སྨུག་རལ་གྲི། །རློག་བྱེདམ་དམར་སྨུག་དོརྗེསམཚནཔའི་བེ་ཅོན་འཕྱར་བའོ། ་ཐོབམདམར་སྨུག་
རྡོརྗེའིཐོབ། གགཏུན་ཁུང་མ་དམར་སྨུག་གཏུནཁུང་། །ཞགས་འཕེན་མ་དམར་སྨུག་བདུད་ཞགས་ཐོགས་པའོ། ཾ། མེཁྱེར་མ་དམར་སྨུག་དུར་སྲེགཔའིམེ། སྡུད་བྱེད་མ་དམར་།
སྨུག་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ། གཡོ་བྱེད་མ་དམར་སྐྱ་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ཐོགས་ནས་རི་རབ་གཡེང་བའོ། ལ། བསྡུས་འཇོམས་མ་དམར་སྐྱ་ཐ་བ་དང་གཏུན་ཁུང་། དཔལམོ་དམར་སྐྱ་