www.dharmabook.ru

བྱང་ཆུབ་བཟང་པོཀུན་དགའ་རྡོརྗེ་ལགགསོལ་བ་འདེབས་སོཕིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །། དཔལ་མགོནཐྱལ་མཚན་བསོད་ནམས་རིག་པའཛིན། །སྔགས་འཚོང་བདུད་འདུལ་ཆོས་།
རྗེ་ཨིནྡྲའི་མཚན་། །བྱ་བཏང་འཁྲུལཞིག་ཀློང་ཡངས་འོད་གསལལ་། གསོལྲ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེལོཚེན་དྷརྨ་ཤྲཱི། །རི་ནཆེན་རྣམ་རྒྱལ་།
པདྨ་བསྟན་འཛིན་རྗེ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་པདྨ་དབང་གི་རྒྱལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོགགཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་པངྨ་རྡོརྗེ་དང་། །བསྟན་པའི་ཉིམ་།
འཇིགས་མེད་ཀུན་དགའ་བཟང་། །མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ཕནབདེའི་འོད་ཟེར་ཞབས། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་།
དང་། དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦོལཕྲིནལས་ཕུར་བུའི་ལྷ། །མཁའ་འགྲོཚོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིནཤག །། མཚན་ཉིད་ཀུན་རྫོགས་རྡོ་།
རྗེ་སློབ་དཔོནལྲས་། །ཁྱད་པར་དབང་བཅུནོད་པས་རྒྱུད་སྨིནནས། །སྣང་རིག་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་པའི། །བདེ་ཆེན་སྲས་ཀྱིརོལོ་པར་རྟོགས་པར་ཤོག །ཕུན་སུམ་།