www.dharmabook.ru
༄༅། །ངེན་པོ་ཡིས། །དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་འདི་བརྩིགས་པསབ། །དེནས་བདག་ཅག་སྡིགསྒྲིབ་བྱང་ཐར་ཏེག་། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་བདགབ་ཅག་མྱུར་ཐོབ་
ཤོགདེནསབཀྲཤིས་ཀྱིཇསཕུལཏེམངའ་དབུལ་བའི་མཆོད་པ་ནིབབདེ་གཤེགས་ཀུན་བཟང་མཐོང་བས་བཀྲ་ཤིས་ལྟར། རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ངནསྡིགགྲོགཔའི་
ཚོགས་རྣམས་བཅོམ་གྱུར་ནས། །རྒྱས་སྲས་ཏིང་ལིརྡིན་ཚོགས་རྣམས་འཕེལ་དར་ཞིང་། །ཞལ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་བདེ་བའི་མཚོག་བརྙེས་ནས། །ཉི་ལྟར་ཞལ་དྲོ་ཟླ་ལྟར་འོད་གསལ་
ཞིང་། བདག་དང་འགྲོ་བས་ཞལ་དྲོ་བྱིན་ཚེནས། །བསྐལ་པའི་མཐར་ཐུག་བརབ་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དེནསམཆོདཡུལབཟུངབནི། ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་
ཁྲུབ། བཞི་བཅོམ་དྲུག་ལྡནམི་གནས་མྱ་ངན་འདས། །ཐུགསཇེ་སྤྲལ་པསའགྲོབའི་འདམ་སྐེམས་པབ། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །།། དྲིམེད་བདུད་ཙིས་
འཁོར་བའི་ནད་རྣམས་འཇོམས། །དོན་དམ་དམིགས་མེད་བདེ་གཤགསའབྱུང་བའི་རྒྱུ། །ཡེ་ཤེས་ཉིམས་མ་རིག་མུན་འཇོམས་པ་། །འཕགས་པའི་ལམ་གྱུརཆོསལམཆོད་པར་