ཕེད་པད་འཁྱུད་རྒྱ་དང་། བཛྲ་མ་དུ་ག་ཏེ་གུམ་གུམ། རྐང་པ་གཉིས་ཀྱི་པུས་མོའི་ལྷ་ང་
བརྐྱང་ཞིང་སོར་མོ་ཕྱིར་བསྟན་པ་ས་གའི་སྟབས་དང་། ལག་པ་རྡོ་རྗ་ཐལ་མོ་ལས་འདབ་མ་གར་དང་བཅས་པས་མྱུར་དུ་སྟེང་དུ་དོར་བའོ། །པཱུ་རྠ་མེ་ལྷ་། མན་ཚད་སྔར་བཞིན་།
ནོ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རབ་དགྱེས་ཐོབ་པ་རྨོངས་བྱེད་མ། །རྡོ་ཟེ་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་གནས་པའི་། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བྱེད་པའོ། །རྡོར་ཐལགལས།
ལག་པའི་འདབ་མ་གར་དང་བཅས་པས་འོག་ཏུ་དོརནས་སྟེང་དུ་ཅུང་ཟད་བསྒྱུར་བར་བྱས་། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བདེ་མཆོག་ཡིདནཚིམ་བྱེད་པ། །འདིནིབཅིངས་།
པརྩམ་གྱིས་ཀྱང་། །བདུད་རྡྲནས་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་འགྱུར། །མོ་སུ་ར་ཏབཛྲ་མེལྷ་ཏཾ་ཏཾ་། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡིད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བྱེད་དེ། །འདིནི་འདོད་པ་།
ཐམས་ཅད་རྣམས། །ཡིདགེས་སྐད་ཅིག་གྲུབ་པར་བྱེད། །རྡོརཐལ་ལས་མཐེ་བོང་གཉིས་སྒྲེང་སྟེལྷག་མཉིམལྟར་བྱསལ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེཤེས་མཆོག་། །