༄༅། །མོ་ནངག་བསྟནགཡོན་མིག་གི་ཐདཀའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཁྱེར་མཐར་གརཡས་སུགྱེན་གཞོལ་། ཤིནཏུ་སྒེག་པབས། རྐང་པ་གཞི་བཅའ་དང་ལག་གཉིས་བར་
བསྣོལ་གྱེནབསྟན། སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན། རྐང་གཡས་བརྐྱང་དང་ལག་གཉིས་ཁུ་ཚུར་ཕྱིར་བསྟན་དཔུང་པའི་ཐད་ཙམ་དུ་འཕྱར། པདྨོའི། རྐངམཉམལག་གཡས་དཔུང་རེག་དང་
གཡོན་དཀུར་བརྟེན། ཚུལ་གྱི་སྒེག་པ་ཡིས། གརཡས་གརཡོནཁྱམས་ཀྱིམཐར་ལག་གཉིས་གྱེན་གཞོལ་དང་རྐང་གཡས་བརྐྱང་། རྡོ་རྗེ་། རྐང་མདུནམཉམ་ལག་གཡོན་བཀུར་།
གརྟེན་དངགརཡསམཆོག་སིན་སྨིན་མཚམས་སུ་འདེགས། ཆེན་པོ་དེ་དངོས་གྲུབབརྐང་གཡས་ཕྱིར་ནུར་ཞིང་གརཡོན་བརྐྱང་དང་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་སྦྱར། ལྔ་པའི་གླུ་དང་སྦྱར་ཏེ་། །
ཨོཾ་ཧེམ་ཧཱ་། ཕྱེད་པད་འཁྱུད་རྒྱ། སུ་ར་ཏ་བིལཱ་སིནིཏྲ་ཏྲ་། རྐང་གཉིས་སོར་མོ་ཕྱིར་བསྟན་པ་ལས་ལུས་ཡོད་མད་པ་ཟླུམ་པོའི་སྟབས་དང་ལག་རྡོ་རྗ་ཁུཚུར་གཉིས་སྒག་པའ་ཚུལྲ་
གྱིསདཀུར་བརྟེན། པཱུ་རྡམེ་ལྷ་། མནཚད་སྔར་ལྟར་ར། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། སྒེག་པར་བྱ་བ་སྤྲལ་པ་ཡིན། །འདི་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ཡིས། སྒེགམོས་ཡེ་།