༄༅། །ལྔ་པ་ལ་གདོད་མ་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ནས་ནང་གསལ་དུ་བཞུགས་པའོ་། །དེ་ནས་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པའི་སྣང་བ་ནི་། ཉི་ཟླ་ཁ་སོར་ལས་།
ཡང་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཀྱི་ཐག་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཞིག་འཚར་ཏེ། དེནི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གྱེན་དུ་ཟུག་པར་སྣྲང་བ་འོངངོ་། །དེ་ལ་རང་གི་མིག་གིས་མ་ཡེངས་པར་བལྟས་པས་།
སྣང་བ་དེ་གཞ་ནད་དམ་འདྲེས་པར་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ངེ་བར་འཚར་ཏེ། དེ་ཡང་མཐིང་གའི་སྣམ་བུའི་སྟེང་དུ་ཐིག་ལེ་ཟེར་དང་ལྡན་པ་མེ་ལོང་ཁ་སྦུབ་པ་ཙམ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་འཚེར་བ་། །
དེ་ལའང་རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་ལེ་ལྔ་ལྔས་བརྒྱན་པའོ། །ཡང་དེའི་སྟེང་དུ་དཀར་པོའིསྣྲམ་བུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་ཡེ་ཤེས་བཞི་ལྷནགྱིསྣྲང་བ་འཚར་ཏེ། །
མཐིང་ག་དང་། དཀར་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོའི་འོད་ཟེར་ཕྲམོ་རེ་ཤར་བ་རྒྱ་ཚེར་མཚེད་པསབ་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་སྣང་ཚད་ཁྱབ་པནི་སྣམ་བུའིཚུལ་ཏེ་སྟེངནས་སྟེང་དུ།
འབྱརལ་མ་རེག་པའི་རྣམ་པར་བརྩེགས་པ་སོ་སོའི་སྟེང་དུ་རང་རང་དང་ཁ་དོག་མཐུན་པའིཐིག་ལེལཐིག་ཕྲནབཞིབཞིསབརྒྱནཔའི་ལྔཚོམས་ས་འཚར་བནིཡེཤེསསོ་སའིརང་གདངས་