བཀའ༔ བདག་འདྲ་མཁར་ཆེན་ས་བཀོད་འོ༔ བརྡ་ཐིམ༔ སྠི༔ ཞེས་པ་དིའང་ལུང་ཟིན་སྐུ་སྐྱེས་པདྨ་བསོད་ནམས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེས་ཀྲ་ཤིས་ལཱ་རེག་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ན་དྲི་མེད་རས་གཟན་དཀར་པོ་སོག
ཀྱི་སྐྱེས་དུ་མར་བཅས་ཏེ་འབད་ཅལ་ནན་ཏ་ན་ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། ༧ ཁོ་བོ་དབང་ཆེན་གསུང་གི་རྡོ་རྗེས་མདོ་ཁམས་ཙ་རི་ཏའི་ས་མདུ་ན་ནས་མཁའ་འགྲའི་གསང་བརྡ་ཟབ་མོ་དག་པར་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཆོས་
ཟུ
དག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བགྱིས་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་འི་ཆུར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མདྒ་ཀཾ། 5 ད6
NextPage