རའུ༔ སངས་ཟང་ཐལ་སྐྱོངསཿའགྱུ་ཙམ་རྫེས་མེད་གྲོལ་ཆ་ཤིན་ཏུ་གནདཿདད་པའི་མ་ཐུའི་དྲངས་མོས་གུས་རྗེན་པས་བསྐུལཿཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དི་ནི་ཟབ་འི་
སྟམཆོག ༩ ས་མ་ཡཱཿམ་རིག་རྒོང་
འི་སྦུབས་འབྱེད་འོཿརྣམ་རྟོག་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་ངལ་བའི་རྒྱུཿངདེ་གསལ་མི་རྟོག་སྐྱོངས་བ་སེམས་ཀྱི་འཕྲངཿཤེས་པ་དབྱིངས་ཐོག་བཞག་པའང་
་ཿཕྱི་ག་དང་ཅ་མཿ
བཏང་སྙོ་མས་ལུང་མ་བསྟན་ག།ནས་འབྲས་བུ་ཆུངཿཆེད་འཛིན་སྤུ་ཙམ་ཡོད་ན་སེམས་ཀྱི་གཡ་འཿསྟོང་ཆ་ཆེད་དུ་མི་བཏོན་རིག་ཆ་གཙོཿརྣམ་པྟོག་མཐར་འདེད་མི་བྱ་7 5
་ཟུགྲོལ་ཆ་གནདཿརྣམས་ཤེས་ཧ
ད་ས་ལ་མི་དམིགས་སངས་ཆ་ཕྱུངསཿདེ་ལྟ་ན་ཕྱིར་བློ་བྲལ་ཁོ་ན་གནདཿས་མ་ཡཱཿསྲིད་པའི་དྭ་བ་གཙོད་པའོཿབརྗོད་དུ་མེད་དོ་སྤྲོས་པའི་མ་ཐའ་ར་
འདསཿ
བསམ་དུ་མེད་དོ་དམིགས་འི་ཤོམ་ར་དབེནཿབལྟ་རུ་མེད་དོ་ཡུལ་ས་རྣམ་པར་འདསཿདཔྱད་དུ་མེད་དོ་སེམས་ཀྱི་འཚིང་རྒྱ་གྲོལཿབསྒོ་མ་དུ་མེད་དོ་དྲན་འཛིན་ཤུབ་ནས་
་ཝཱབཏོནཿདམགས་སུ་མེད་དོ་ཡིད་ཆོས་ཟག]་པ་བོརཿཀུན་ཡིན་ཆ་མཉ་མ་བློ་
བདེ་ཡངས་པའི་ཀློངཿདམིགས་གཏད་བྲལ་བ་ཁྱབ་བརྡལ་གཙིག་གི་ཀློངཿརེ་དོགས་མི་དམིགས་དེ་ང་