འུ༔ ན་མོ་ཛྙཱ་ན་ངྷཀྐི་ནི་ཡཿཏྒ་བ་རཀྥམ་ཚོ་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཉས་པ་དངཿགྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་གནུབ་སྟོ་ན་རྗེཿདགྱེས་པ་མཆོག་བསྐྱེད་རྣལ་འབྱོར་མ་ཿསྒྱུ་
ཀའཕྲུ
ལ་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོ་དུདཿཨེ་མ་ཧོཿདུས་གང་གི་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ངྷུ་མ་ཐ་ལའི་དགའ་སྟོནཿཨོ་ཊི་ཡ་ནའི་ཧི་མ་ལའི་དུས་ཀྱི་ཚོགས་སྤྲིནཿཕྱི་དངོས་པོ་དག་པ་ནང་འཛིན་པྟོག་
ཟགྲོལ་
པ་གསང་བ་འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་འི་ལྟད་མོཿདབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཁི་གདུག ༩ ས་བརྡལ་ཞིངཿའོད་གསལ་དགའ་ཞིའི་སྤྲིན་ཆར་སྤྲོ་དབུསཿའབུམ་ཕྲག་ཡངས་3 3 8
་ཟཔའི་དྟཀྐི
འི་གསང་གསུམ་གསུམ་དེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྟོན་ལ་རོལ་ཞིངཿརིག་འཛིན་པན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཤ༑ད་སྒུངས་མཛད་གྲལཿབདེ་སྟོ་ང་ཚིམས་པ་དྲུག་གི་ཟློས་གར་ལ་རོལ་
་ཞིངཿ
མ་ཆོག་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་སྐྱོངས་ཚེཿརྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་སློབ་དཔོན་ཁྲག་འཐུང་ནག་པོའི་ཞལ་སྔ་སཿཨེ་མ་ཧོ་ངོ་མཚར་དུད་འཇོམས་འ་
པོའི་སྤྲུལ་པ་ཆ་ཤ།༑ས་ཙམ་ཡ
ན་པར་བསྔགས་ས་དབུ་ཡས་གཏུག་ཤིང་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ག ༩ ནང་སྦྱིན་ངརྩལཿའཇམ་ལ་དབྱངས་དངོས་མ་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ས་ཡུམ་གྱི་དཀུ་ན་