ཀྱིས་ཚོམ་བུ་འབུམ་འབུམ་བཅས་མཁའ་སྤྱོད་ལ་ཕེབ་འགྲོཿཨ་ལ་ལ་ཧོཿཞེས་ཟེར་ནས་ལ་ལོཿཡང་འོད་གསལ་ཉམས་ཀྱི་སྣང་ར་གནུབ་སྟོན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་སྨུག་ག་
ཀསྔ
གས་ཀྱི་ཆས་གོས་ཅན་གྱིསཿཨེ་མ་ཧོཿསྣང་སྲིད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངསཿའབྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་དལཿཁམས་དྲུག་དྭངས་མ་སྔགས་ཀྱི་རྟེནཿལུས་གནས་ལུས་ལ་མ་
ཅཱསྐྱེས་པཿ
ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་དིཿཐབས་ཤེས་ངེས་པའི་རྒྱུད་དོན་ཡིནཿལ་ལ་ན་དཱ་དྷུ་ཏིའི་མས༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་ང་ཁམས་ཀྱི་ཆོསཿསྣང་དང་མི་སྣང་ཕྱེད་སྣང་ངཿ 3 5 0
་ཿཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་ཡི་སྦས་དོན་ཡིནཿ
འབར་དང་ག་པ་ལས་བྱུང་འིཿདབབ་བསྐྱིལ་འདྲེན་དགྲམ་དམ་ཚིག!་གིསཿཡས་དབབ་ཐབས་དང་མས་བརྟན་ནིཿའདོད་ཆགས་ཆོས་ཀྱི་སྦས་1
་དོན་ཡིནཿསེམས་ལྔའི་
དྲས་པའི་འོད་གས་ལ་ནིཿངདེ་བ་ཆེན་བོའི་ཡེ་ཤེས་དེཿགཉུག་སེམསར་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གསངཿསྣང་བ་སེམས་ཀྱི་སྦས་དོན་ཡིནཿཚེས་ཕྲའི་ཡེ་ཤེས་བུམ་སྐུའི་
ཚུལཿའོད་དང་ཡི་གེ་སྐུ་ཡི་ཚདཿ
མདོར་ན་ནམ་མཁའི་མཐར་མཉམ་པཿསྟོང་ཉིད་རྟས་ཀྱི་སྦས་དོན་ཞེསཿཐམས་ཅད་ག་དང་མཉམ་ར་རུཿམ་ལུས་ངོ་བོ་ཉད་དུ་སྒྲུབསཿཞེས་