དཀོར་ཁ་གྲོང་ཚོག་འདྲེ་བརྡུང་ལ་རྒྱུག་བཞན། ཟ་འདོད་ཐོབ་བློའི་རྒྱུ་ནོར་འཛད་མེད་དེས་ཕྱུག་ཀྱང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཡར་ཞུ་བཅའ་དུས་ལ་དཀའ་ངེས། པཟོད་མེད་འབྲས་བུ་
དམྱལ་ར་ཐེབ་དུས་ནི་སྡུག་ལགས། ཟབ་མོ་གཅོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་བས་མ་ལ་འཛུག་སྟེ། འདྦེར་འཛིན་ཙོར་ཆུང་རོ་བཤ]འ་གྲོང་རྒྱུག་ཏུ་འགྲི་མ་ནས། ག]ཞའན་དན་ཆེན་པོ་འབྱུང་
ཀསྙ་མས་ང་རྒྱལ་དེ་ཆེ་ཡང་། མ་ཀི་རྡོ་རྗེའི་དམྱལ་ང་བཟོད་རྒྱུ་
ནི་དཀའ་ལགས། འདི་ཕྱིའི་འདུན་མ་མཐར་ཐུག་ཨེ་འགྲུབ་རེ་སྙ་མ་ན། སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བའི་གཤེགས་ཤུལ་རྨ་ད་བྱུང་ལ་3 8 4
ཟངརྩོ
ན་ནས། ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་སྒོ་མ་སྒུབ་ཟབ་མོ་ལ་གཞོལ«་ནས། འཚི་ང་ཐོག་བཔ་བྱུང་ཡང་བློ་དེ་རེ་གལ་ཚེ། འཛིན་མེད་འོད་གསལ་ཡངས་འ་ཉམས་ལེན་དེ་འབད་ས་
ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཞུ་ལགས། དད་བརྩོན་སྣོད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་སྨོན་སེམས་ཀྱིས་སྐུང་ངོར། དུག་ལྔའི་དབང་ཕྱུག་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་དེས་ཕུལ་ལོ། སརྦ་མངྒ་
ལཾ།