འདམ་དོང་། ཡོད་ཀྱང་ཡོད་དེ་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ས། མེད་ཀྱང་མེད་སྟེ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་མཁའ་ཀློང«། དི་འདྲའི་དོ་མེད་འཆོལ་གཏམ་ཆོས་ལོ་ལ་གུས་ཕུལ་
ལཀུན་ཉིས་སོ། ༈་ཧ་ཧཿབལྟ་བ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་དོ།
དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐལ་ཐལ། གཏད་མེད་བྱུང་རྒྱལ་གྱི་ངང་ནས། ཐོལ་བྱུང་དགོད་ཁ་ཞིག་ཤོར་རོ། པསྒོམ་པ་ལ་བསྒོ་མ་རྒྱུ་
་ཅཱམེད་དོ། ཤེས་རི
ག་ཟང་ལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། འཛིན་མེད་འཁྲུལ་སྦུབས་ནས་ཐོན་ཏེ། སྨྲར་བརྗོད་མ་ཤེས་ཏེ་ལྷག་གོ། ། སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད་དོ། ང་གྲོལ་རྗེས་མེད་དུ་ཐལ་ལ་
ཿ
ཀུན་འབྱུང་ཞིང་བཟང་ལ་བརྟེན་ནས། རིག་འི་ཉི་མ་ཞིག་ཤ]ར་བྱུང་། ཧེ་ཧེཿཞུ་ལུ་ཁྱོད་ལ་བཤ་ད་རྒྱུ་ནི་ཕར་ཟད། རྒད་པོ་ང་རང་གི་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྙམས་པའི། ངོས་བཟང་མ་རྙེད་
ཀྱང་ཐིམ་ལ་ནི་མ་རྨུག །བློ་བདེ་ཀུ་ཡངས་དང་བྱུང་རྒྱལ་ཞིག་རེད་ཡ། །ཀུན་ཉིའི་ཕུལ། འུཿཆོས་ཉིད་ཅིར་ཡ་ང་འཆར་ལ་འགགས་པ་མེདཿའགགས་མེད་དབྱིངས་ལས་བསྐུལ་འི་གླུ་
ནི་ཧྶཿངེས་དོན་འབྱུང་ག༑ནས་སྙིང་ཀ[་ཨོརྒྱན་ཡུལཿཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྣམ་རྟོག་ག་རྣམས་ནུབྭཿཕྲ་བའི་ལས་རླུང་བྱང་ཞིང་དྭངས་འི་མཚམསཿཀུན་གཞིའི་ཆགས་བྲལ་ང་