པོའི་དྲོད་ཟིན་བ་ལ་སྦྱོ་ར་བཿསྟོང་པ་རྟགས་ཀྱི་སྦས་དོན་སྣོད་བཙུད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོཿསྒྱུ་ལུས་རྩ་དང་རང་གི་ཀྱིལ་འཁོར༔ ལ་ལ་ན་དཱ་ཏིའི་ལྷ་སྐུཿསྐད་ཅིག་གི་ཤ]ར་བ་ནམ་
རྐམཁའ་
ལ་ཟའ་སྐར་བཀྲ་བ་ལྟ་བུཿཡུད་ཙམ་གྱིས་རིམ་བསྡུ་ནམ་མཁའ་ལ་ལ་ང་བཞིན་དུ་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་གསལ་ཙ་མ་པཿསྣ་ང་བའི་རང་བཞིན་མཚན་མ་མེད་པཿཡིད་རིག་
ཟཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྣངཿགཟུང་
རིག་དམ་ཚིག་གི་ལྷ་སྣངཿབདེ་སྟོ་ང་ཁ་སྤྱོ་ར་གྱི་ལྷ་སྣང་༔ འབར་གཡོ་དགྱེས་ཆགས་ཀྱི་ལྷ་སྣངཿའོད་གསལ་ར་ཏིའི་ལྷ་སྣ་ང་། སྣང་གྲགས་དྲན་རིག་ཐམས་
ཟཅད་མཁའ་ཀློ
ང་ཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྐད་ཙིག་ངན་རྫོགས་བསྡུ་ལྡང་མཉམ་སྦྱོར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་འདིའི་ཐུན་མོངས་མ་ཡི་ན་པའི་ཁྱད་པར་རོཿགཉིས་པ་ནིཿབསམ་ག]ཏན་གྱིས་ཆོས་བདུན་
བཅའ་བ་ཚོགས་བདུན་ང་གྲོལཿརླུང«་དབྱུང་བ་ཉོན་མོངས་དུག་གསལཿདྲངས་སུ་བསྲེངས་བ་ཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་བཿརྔུབ་དག། ༩ ང་བྱ་བ་རལ་ཚོན་སྤྲོ་བཿགཞིལ་ཞིང་འཕེན་པ་ཚོམ་
བུ་དགོད་ཿདཀར་མར་སྡུ་བ་ལྷ་སྐུའི་རྣལ་འབྱོརཿཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ཏིང་འཛིན་སྦོག་མཁརཿདགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལུས་ཀྱི་མཆོད་པཿབྱེད་པ་བཅིང་བ་ནང་གི་བཟླས་པཿཀརྡྷ་ཉམས་