འུ༔ ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དང་རྣམ«་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་དཔལ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོཿགང་འཆད་བྱ་རྫོགས་ཆེན་ནས་ལུགས་གཙེར་མཐོང་
འདི་ལ་དོན་གསུམ་ཿཀླད་དོན། གཞུང་དོན། མཇག་དོན་ནོ། དང་པོ་ལ། མཚན་དོན་དང་། མཆོད་བརྗོད་གཉིས་ས། དང་པོ་ནི། ཟུངས་འཛིན་ཡིད་ཆོས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་དེ་བཞིན་ །
ཟུ༔ ་
ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་དགྭ་པ་ང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ས་ལྷུན་གྲུབ་འོག་མིན་གྱི་གནས་དང་དུས་སྟོན་འཁོར་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྣང་ཞིང་། སོ་སོ་མ་ཡིན་ཐ་མི་དད་པར་དགོངས་
འབརྡ་སྙན་བ་གྱུད་ཀྱིས་ཚུལ་ལས༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། འཁོར་འདས་གཉིས་ཆོས་སུ་བཙོས་བསྒྱུར་བ་བྱས་པའི་ཡིན་ལུགས་ཚེན་པོཿགཉུག་
མ་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལྱགས་སྨྲ་བསམ་དཔེ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་མོད་ཀྱང་དོན་པ་རྒྱུད་དགོངས་པའི་ག་ཟི་བྱིན་གྱི་ཐུས་བཞུགས་ཚུལ་ཛི་བན་པ་གཅེར་བུར་བྱུང་ས་རྫེན་བུར་
བྱུང་ན
ས་རྗེན་པར་ཐོང་བའི་མན་ངག་གི་ཡང་ཞུན་དི་ནུབ་པར་ཕང་ཞིང་གདུལ་བྱ་ཚོགས་སྨོན་ལས་འཛོམས་ཀྱི་སླད་དུ་གསལ་བར་བྱས་འདིར་ཞུགས་པར་བྱས་སོ། ཞེས་ཆེ་