རའུ༔ དགུ་མཐོང་མོད་ལ༔ དག་གིས་ཞུས་པ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་འགོ་མ་ལགས༔ ཡུལ་གླིང་འདི་དག་གང་གི་ཡུལ་གས་ཞུས་ཙ་ན༔ རིགས་ཀྱི་བུ་དི་ག་ནི་
ལྷོ་ཕྱོགས་སྲིན་པོ་ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་རྟོགས་རྒྱས་པའི་ཡུལ་ཡིན་དེ་ཡང་བཤ་ད་ན༔ དབུས་སྲིན་ཡུལ་བམ་རིངཐོད་མཁར༔ ཤར་ཨ་ཙ་ཡ་ནའི་མཁར༔ ལྷོ་འཇོག་པ་རྣ༔ ནུབ་བསི་ན་
རཱུ་ཏྲ༔ བྱང་ལག་པ་རི༔ ཤར་ལྷོ་འཛི་ན་ཡན༔ ལྷོ་ནུབ་རི་བཻ་ཡན༔ ནུབ་བྱང་འགའ་ལ་ཡ༔ བྱང་ཤར་སུ་པུ་ཏྲ་ཞེས་གྲགས༔ གླིང་དགུ་ནི༔ བམ་རི་མ་ན་ཡའི་གླིང་༔ སུ་བྷནྟ་དེ་ཝྭའི་གླིང་༔ 7 4 7
་ཨ་ཤྭ་ར་སུརྱའི་གླིང་༔ མ་ཎི་པ་ཊི་ག་ཎའི་གླིང་༔ ནི་རིནྚ་དྷེ་བྷ་ཡའི་གླིང་༔ སུ་མུན་བྷོ་དྷའི་གླིང་༔ ཙངའི་ཝཀྱའི་གླིང་༔ མ་རུ་རྩེ་བཞད་པའི་གླིང་༔ གུ་ཎ་ག་ཡ་ས་ཊིའི་གླིང་རྣམས་ཟེར༔ རི་
དགུ་ནི༔ རྒྱ
ས་བྱེད་ཡོན་ཏན་གསེར་རི་སེར་པོ་ཡང་གྲགས༔ ཡུལ་གླིང་འདི་དག་ནི༔ ཨོ་རྒྱན་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་གསུང་སྣང་པ་བསྒྱུར་ནུས་སྲིན་པོ་ལྟར་སྣང་ང་སྤྱོད་པ་ནི་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་སྦྱོ་ར་བ་ཤ་སྟག་གོ༔ ཅེས་གསུངས༔ གླིང་དགུ་པོ་མཐའ་བྲག་རི་ལྗོན་ཤི]ང་རྒྱས་འི་ཚོ་ཡིས་བསྐོར་བའོ༔ དེ་ནས་