ཡིན་ལགས་ཞུས་ཚེ༔ ཌཱཀྐའ་ཞལ་ནས་བྱང་གི་སྲིན་ཡུལ་རང་ནག་འཁྱིལ་པའ་རྫོངས༔ སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་རྔམས་ཁོས་ཞལ་བདུན་འ་གསང་སྔགས་ལྷ་སྤྱོད་ཟབ་མོའི་ཆོས་འཁོར་
བསྐོར་བའོ༔ སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་རྣམས་མ་པའི་ཆོས་ལ་དགའ་ང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་རྩོན་འགྲུས་ཟཔ་མོའི་གདེངས་ཐོབ་པ་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དཔུང་གྲོགས་བྱེད་པ་ཡིན༔
ཀཡུལ་གླིང་བདེ་བྱེད་སྤྲོ་བ་ཚེན་པོའི་ཚལ་དང་རི་བོ་ལྗ
ང་གསལ་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་རྣོ་བའི་རྩེ་ཞེས་ཟེར༔ དེ་ནས་ཡང་ཕྱིན་བའི་ཚེ་རིན་པོ་ཚེ་ཤེལ་གྱི་རི་ཀར་གསལ་བརྩེ་མོ་བདུན་
་ཟེ པ་དགུང་ལ་སྙོག་པ་ཙ་
བ་ཅིག་ཏུ་གནས་པ༔ དེར་བརྟེན་འི་ཐོད་མཁར་ངང་རིམ་གསུམ་པ་བདུད་རུ་ཏྲ་ནག་པོའི་མགོ་བོ་པ་ཅད་ནས་ཏོག་བྱས་ནས་མཛེས་ཤིང་རྔམས་པ༔ ནང་དུ་ 258
་སྲིན་པོ་ཞལ་བདུན་ཕྱག་པ་ཙུ་ངཞི་
པ་དབུ་གཙུག་ཏུ་ག!་ནག་ངུར་བ་དེ་ལ་སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་མང་པོས་ཆོས་ན་བ༔ མཐའ་སྐོར་ན་ཐོད་པའི་སྐུ་མཁར་ཅན་གྱི་ཡུལ་གླིང་པམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པ་ན་སྲིན་པོ་ཕོ་མོ་རྣམས་དོག་དཀར་གསལ་ཁྲོ་གཏུམ་གྱི་ཉམས་ཅན་ཞལ་ཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ནོར་བུ་འོད་འབར་བའི་གཙུག་ཕུད་མཛེས་པ་གྲངས་མེད་འི་བྲོ་གར་བྱེད་པ་