འ ༄༅།། བརྟེན་བཞུགས0 ། །ཡེ་ནས་ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ། །མི་གནས་རྨི་མ་རང་བཞིན། །བདེན་མེད་བདེན་ར་བཟུང་བཟུང་། །ད་ནི་སྟོང་པར་བློ་སྦྱོང་། ། ༡ མི་རྟག་རྒྱུ
སྟ མའི་ཁང་བུ། །ཆུ་ཡི་རྦུ་བ་ཛི་བཞིན། །རྟག་མེད་རྟག་པར་པཟུང་བཟུངས། །ད་ནི་འཚི་ངེས་བློ་སྦྱོ
ང་། ། ༢ འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ན། །བར་དོའི་རྣམ་ཤེས་འཁམས་པོ། །ལུས་མེད 0
ལུས་དེ་
གྲོགས་འགྲོགས། །ད་ནི་སྣང་ཙམ་བློ་སྦྱོང་། ། ༣ རེ་དྭོགས་གཉིས་ཀྱི་འཚིང་བས། །དམ་སྲི་ཕན་གནོད་ལྷ་དྲེ། །མེད་ལ་ཡོད་པར་བཅིང་བཙིང་། །ད་ནི་རང་སྣང་བློ་སྦྱོང་
སྐྱེ་མེད་རང་བྱུང་ལྷ་སྐུ།། རང་ལ་ཡེ་ནས་རྫོགས་ཀྱང་། །འཇུར་བོ་བློ་ཡིས་འཆིང་འཆིང་། །ད་ནི་སྣང་སྟོང་བློ་སྤྱོང་། ། ༥ འགགས་མད་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ། །ང་གསལ་གཉུག]་འི
ཆོས་ཉིད། །ཨ་འཐས་བློ་ཡིས་བཙོས་བཅོས། །ད་ནི་རང་ངབ་བློ་སྦྱོང་། ། ༦ ལྟ་བ་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་བོ།།སྤྲོས་བྲལ་ཟང་ཐལ་བརྗོད་མེད།། བློ་ཡིས་སྤྲོས་པས་བཅིང་བཅིང་། །ད་ནི་སྐྱེ
སྐ མེད་བློ་སྦྱོང་། །༧
སྒོ་མ་པ་ལོངས་སྐུ་དམིས་མེད།། ཟང་ལ་གཏད་མེད་རྒྱ་ཡན། གཉསའཛིན་རྩོལ་བས་འཚིང་འཆིང་། །ད་ནི་འཛིན་མེད་བློ་སྦྱོང་། །༨ སྤྱོད་པ་ཤུགས་འབྱུང་སྤྲུལ