རབ་འབྱམས་ལ།། ཁྱེད་ཤེས་ནས་དད་པ་སྦྱང་བ་ང་།།བློ་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟ་སྤངས་ནུས་ན། །གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་དྲིན་ལན་གཟོ་བ་འདྲ། རང་རྩ་ན་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྐུ་དེ། །ལེ་ལོ་དང་
ཟུངས་འཛིན་དབང་མ་ཏོང་། །ངང་གནསགྱི་བསམ་གཏན་བཙུན་མོ་ལེས། གཞན་བུད་མེད་བརྟེན་པའི་དགོས་པ་མེད། །དབྱིངས་འོད་གསལ་ང་བའི་གདན་ཁྲི་ལ། །དོན་བདེ་
ནྐསྟོང་ཟག་མེད་ཟས་ལ་སྤྱོད། །
གང་ཤ་ར་ཡང་རང་རིག་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱན། །ཁྱོད་རང་ཡུལ་དཔོན་གྱི་དགོས་མེད་འདྲ། གདངས་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་ཀན་ཤེས་རྒྱལ། །འཛིན་རྟོགས་འི་ 5 0
ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དུས། །བད་རྩོལ་བྲལ་ཡེ་བབ་བློན་པོ་ཡོད། །ཁྱོད་རང་ཁྱིམ་མི་དྲག་དགོས་མེད་འདྲ། ། ལར་སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་ཆོད། །ཉམས་དམན་སྤྲང་རིགས་ལ་ཟིང་
་ཟིང་གཏོང་།
ལམ་ཟབ་མོ་སྟོན་ང་སྦྱིན་འི་ནོར། །ཁྱོད་རང་ཁྱིམ་ནོར་ཕྱུས་དགོས་མེད་འདྲ། །ཕྱི་སོ་ཐར་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ལ། །ཉེས་ཀུན་སྡོ་མས་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སྡུད་
འགྲོ་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁིམ་པསླབ་པའི་བརྒྱན། །ཁྱོད་རང་ཁྱིམས་བརྒྱན་གྱི་གོས་མེད་འདྲ། །སྡང་དག་ཡིས་ཟུག་རྔུ་སྲན་ནུས་ཙིང་། །ཆོས་ཕྱིར་དུ་དཀའ་ཚེགས་ཚ་གྲངས་བསྒྲོ་ད། །དོན་