~་༔༴
༄༅
། །ཀྱིཆོ་ག་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགལ ༥ ས་ ༤༠ 11
༢༠1 ཡུལ་ལྷ་ཨ་མྱེ་མཛངས་ར་ཅན
་ལསང་མཆོད་འབུལ་བའིཡི་གེའདོད་འཇོའི་དཔག་བསམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོལ། ༤ རྲ་ ༤ ད
༢ རེ1
ཡུལ་རིགཞི་བདག་རྣམས་ལ་གཏོར་མསྟོབའི་ཆོ་ག་ཡུལ་བདག་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ]། 1
ཀ1
སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེའབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་བསྒོ་བའི་ཆོས་གཏམ་བདུད་ཙིའི་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༤༧ ཀ་ ༨ 1
ཀ1