ལ༴་~་~་~~~་ང ༠
ཏུ
་གནས་པར་བྱེད་པ་ལ་མི་མཐུན་པར་བྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཞི་བས་སྦྱང་། ཏིང་ལོ་ཆངབུ་བསྐོར་ཞིང་། སུམྦ་ནི་སོགས་ལན་གསུམ་དང་། འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སོགས
ནས
༑ གདོན་བགེགས་ཡིན་པ་ཐམས་ཅ་གཏོམ་རྡན་སོགས་བཛོད་ལཞི་དྲག་ཕྱེདམས་སྦྱངས་ནསཕྱིདོ། ཁྲོ་བོསྤྱན་དྲངས་ནས་མཆོད་བསྟོད་བྱ། རྗེ་བཙུན་རྩསོགས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བདེན་པ
དང
་༑ དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བརླབཀྱི། དེང་འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐ་གསུཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་རྩོམ་པའིགདོན
བགེགས
་ཀྱི་ཚོགས་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདིསཚི་པར་གྱིསཞིབའི་སེམས་དངལྡན་པས་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་རང་རང་གི་གནས་སུ་སོངཤིགལཏེ་མི་འགྲོ་རྣ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན
ག་ཤེགས
་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོབོའིརྡོརྗེཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར་བ་འདིས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརྗོད་ལ། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་ཅིང་ཡུངས་ཀར་གྱིས
བྲ
༑ སུམ་བྷ་ནི་དང་བཛྲ་སཏྭ་ཀྤོ་དྷ་སོགས་བཛོད། ཡང་འཛིགས་པའི་ཧཱུཾ་སྒྲ་སོགས་ལན་གཉིསབྱནི་དྲགཔོའིསྦྱང་བའོ། །ཏིལ་སྦྱོང་གིསླད་དུ། བདག་དང་ཡོན་བདག་གིས་གཙོ་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔིག་སྒྲིརྣ་སྙིང
ལ1