ཿཿངངར ་~~ང~་༔ ཀ ་ལ1 1
་༅
། །དང་བཅས་པས་ཁྲུ་དར་གྱིས་སྐུ་ཕྱི་བའི་ཚུ་བྱདེ་བཞིན་དུ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོརརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཞེས་པ་སྠྱདང་། སྔགས་ལན་གསུམ་དང་། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་མངར་གསུམ་གྱི་བུམ་པ་ལ
སོགས
་པ་ནས་ཁྲུས་བུ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཀྲུརྣམས་དཀྱུས་ལྟདང་། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ། ག་ལསེར་སྣསོགས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིསླར་ཡ་དྲིའིབུཔས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉ
སོགས་ཀྱིས་བཀྲུ། དེ་དགསྐུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྐུཕྱེ་བ་རྣམས་ནི་ཁྲུས་སོ། །དྲུགརྟེན་བསྐྱེད་པ་ནི། ལྷ་ཁང་བཤིག་དབྲསོགས་མི་དགོས་པའི་རི་གས་ལ་ལས་བུམ་གྱིཆུ་། ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སོགས་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བས་། ་ཤནྱ་ཏྲས་
སྦྱངས
༑ ལྷ་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར།སྟོང་པ་འ་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྲཾ་ལས་འཁོར་ལོ་བྷྲཾ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་སོགས་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱ་ག དེ
ལྟབུའི་རྣསྣཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ང་ལྷ་གྲུ་བཞི་སྒོ་དང་བཅས་པ། བ་གམི་དང་པུ་ཤུདང་རྒྱལ་མཚན་དང་ལ་སོགས་པས་བགྱ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལསྷ་ལྷ་གི་རྣམ་པ
མཚན
་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷཁང་གི་དབུསསུསེངྒེའིཁྲི། ཤདུ་གླང་པོ་ཆེའི་ཁྲི། ལྷར་རྟའི་ཁྲི། ནུབ་ཏུ་མ་བྱའི་ཁྲི། བྱདུམཁའ་ལྡིང་རྣམས་ཀྱིས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ། དབུསསུ་བྷྲཾ་ལས་འཁོར་ལོ་བྷྲཾ་
1་འ