ངྱངྱརྭངའྲ་ངང ~ རྲ་~ ངད༠་ར རྲར ང་ ་རྲ~་~ ངྼ་ངྱངརྲངུརྲ རྲ~ རྲ~ ང་ངངའྲ~ 1
ཤེས
་པ་སྤྱན་དྲང་བནིར་ང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འོག་མིན་གྱི་གནས་སོགས་ནས་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཿ ཞེ་དང་། ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ལང་ཏེརྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། མ་ལུས་འགྲོ་བའི་ར་ང་བཞིན་སོག་དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་
སྟཾ
་ཞེས་པའི་བར་བརྗོཡུངས་ཀརཐོཏེཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཕྱིབཞིདུ་སོང་ཤིག་ཅེས་པའི་བར། རོ་ལ་མོ་དང་ཨ་མྲྀ་ཏ་བརྫོད་པཕྱི་འབྲང་གི་བགེགས་བསྐྲད། གདན་ལ་བཞུགསཏེཡོ་ཆབ་ཁྲུས་ཆ་གདབཅས
འབུལ
མཆོ་མེ་ཏོ་ནསྤྲི་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག་དང་ཤབྡ་ཨཿ ཧྲུ་ཞེ་རོལ་མོའི་བའབུ་ལ། དགུག་གཞུག་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་གོ་རི་སོགས་སྒོ་བབཞིའི་སྔགས་དང་། རྡོར་དྲིལ་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་དགུག་བསྟིམ་བྱ། རྫཛཿ
ཧྲུ་བཾ་ཧོཿ
ཞེ་མང་དུ་བརྗོད་པས་ཀྲྱང་བཅུ ར་ང་བཞིན་གྱི་གནས་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སོ་ན་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་སྔགསརྒྱརྡོར་དྲིལ་འཛིན་པས་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་སོགས་ཚིགས་ རྙ
བཅད
་སྔགས་དང་བཅས་པས་ཀྲྱ་ལན་གསུམ་དུ་དགུག་བསྟིམ་བྱའོ། །བརྒྱདརྒྱས་གདབ་པ་ནི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་ལ་འཁོ་ལདཀར་པོ་སོགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ར་ང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སོགས་ཀྱིས་དབང་ལྷ་སྤྱན་1
དྲངས། ་ཨ
་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས། གསོལ་བ་བཏབ་པརྶ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུགང་དྲི་མཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས། སྐའིརྟེན་རྣམས་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་
1 1