ཿ་~་~་རྲ~་~~་~ ~ ་~ ངྱངྭང ~ ~ ~ ་རྲཧངང~ངྼ་ང
མཆོ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་པའི་བར་བརྗོད་ལ་མཆོད་བསྟོད་བྱ། བཅུ་གཅིག་པ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ད་འབྱོར་པ་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བ་ཤགས། ཨོཾ་བཛྲོ་ཏྟིཥྛ་ཞེསརྡོ་རྗེཤུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱསརྟེགྱི
ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཕྱེ་སྟེམདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར་ཞེ་བཛོ་མཆོད་བསྟོད་བསྡུསཞིབྱའོ། །བཅུ་གཉིས་པ་རྟེནདགབ་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡ་ཨཿ ཧྲུ་གིརྟེ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་བཟའ་སེརཔོས་དགབ་ལ། ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ
སོགས
་ཀྱིས་བསྲུང་། བཅུ་གསུམ་པ་བདག་བསྲུང་ནིམདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྗེས་ཆོག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་། དངོས་གྲུབ་བླང་བ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་གཏོར་མགྲོནགྱིཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱརྟེ་མེད་པ་རྣམས་ག་ཤེགས་སུ
གསོལ
་ནས་དམ་ཚིག་ནོམས་ར་ང་ལ་ཐིཞེ་དང་། ཛཿ ཧྲུ་བཾ་ཧོཿ ར་ངགིམིག་ཏུ་གཏི་མུ་ང་ཛེ་མ་སོགས་ཀྱིས་བསྲུངས་ནས་དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་བྱས་ནས། སངཉིཁོབའི་མཆོད་གཏོར་བ་ཤམས་ནས་ཉལའི་ནོ་འབྱོར་ཉམས
སུ
་ལེན་པ་རྣམས་ནི་ར་པ་ཏུ་གནས་པའི་སྟ་གོནགྱི་ཆོ་གའོ། །ཉིན་གསུམ་པར་རབ་གནས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ལ། ཐོ་ར་ང་བདག་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་མཆོད། །ཏོ་སྦྱབཀྲུ་ཞིང་ཕྱིདང་། །རི་ང་བསྲེཞུ་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ།རྟེབསྐྱེད་སྤྱན
དྲང
དགུརྒྱགདབ། །དབང་བསྐུར་མཆོད་བསྟོསྤྱ་དབྱེ་བྱ། །གསོལ་གདབ་མངའ་དབུརྒྱསཔར་བྱ། །དེ་མཆོད་བསྟོད་བྱེ་བྲདང་། །སྦྱིན་སྲེགསྔ་ཏེ་དངོས་གཞིའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལས། དང་པོནི་ཐོ་རེ་ང་ལྡང་བའི་རྣལ་
སཟ