རྱ~ ངྼངྱངྼརྲངང་~ ་དྲརྱརྱ ་རྲརྲངངྼངརྲརྱ་ རྲངངངརྲ1 1
ཚུལ
དང་། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུརྣམ་སྣདུ་བསྒྲུབས་ནས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་རྗགས་རྡོ་ཛེ་དང་དྲིལ་བུར་གྱུར། དེལྷན་ཅི་ཏུཐོགས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ནས་དེ་བཞིན་ག་ཤགས་པའོ་ཞེས་མིང་འདོགས་པའི་ཚུལ་དང་། ་ཧྲུ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོརྗེ་གྲྱུ
ཞེས
་བརྗོད་ལརྡོརྗེཐོགས་ལདིདེ་སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་བརྟུལ་བཞུགས་དང་། སླར་ཡ་ཧྲུ་དང་ཨཿལས་བྱུང་བའི་ང་རྗེ་དང་དྲིལ་བུགྱུར་ཞེས་བརྗོད་ལརྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་བའི་ཚུལ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཆེདང་སོགས་ནས་བསྡུབར་གྱིས་ཞེས་པ་ནི
བུམ
་དབ་ངོ། གསང་དབང་གི་རྫས་ནང་མཆོད་ནསྣོདུཅུང་ཟད་བླུགསརྟེན་ལ་དབང་བསྐར་བའི་ཆུ་ལ་བྱ་ཞིརྡ། ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སོགས་ན་ཧོཿ ཞེ་གསང་དབང་ངོ། །ཕྱག་རྒྱ་གཏད་པར་བསམས་ལགའ་སྟེསོགས་ནས
ཏུ་གྱིས
་ཞེ་དབང་གསུམ་པའོ། །ཡེ་ཤེསའདི་ནིནས། དེ་ཡི་ཕ་ཞེ་དབང་བཞི་པའོ། །བྱུརྫོ་བྱེདརྫས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབསདཀྱུ་སུ་གསལ་བ་ལྟར། མིདབསྐརྣམ་སྣཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཉ
རྫ
་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་གྱུར། ཡང་ཧྲུ་ལས་བྱུ་བའི་རྡོ་རྗེ་ད་། སླར་ཡང་ཧྲུ་དང་ཨཿ ལས་བྱུང་བའི་ད་ཛེ་དང་དྲིལ་བུར་གྱུ་ཞེས་བརྗོད་ལེགས་པ་མངོན་ནོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་བུམ་པ་ཐོགས་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ན་བྷི་ཥིཉྩ
ཧྲུ
༑ དབུརྒྱནཐོགསངས་རྒྱས་རྣམནི་ནས་ཧོཿ ད་རྗེ་ཐོགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ནས་བཛྲ་ཧ། དྲིལ་བུ་ཐོགསཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་དྷི་ནས་སྟྭཾ། རྡོ་རྗེདྲིལ་བུལྷན་ཅིཏུ་ཐོགས་ཏེ། ཨ་བཛྲ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའོ། །རྔོརྗེ་ཐོགས་
1 1