ཀ~ རྲ~ངྼངདྲངྼ་རྲརྲ་~ ~ ངངར ངརྲརྲང~ རྲང#རྲངྭངངྤངདངྭརྲ~~ ་~
་པའི
་འཁོར་ལོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅེས་བརྗོ། འཁོ་ལོ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུ་པར་བྱ་བའམ། ཁྱད་པར་གྱི་འཁོར་ལོའི་ར་བ་གན་ལྟ་བུ་དགོ་སྐབས་ཡིན་ན། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ། སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལའོད་ཟེར་འཕྲོས
པས
༑ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནསབྲི་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། རྫཛཿ ཧྲུ་བཾཧོཿ ཞེས་པསྟི། ནུ
འཁོར་ལོ་ལ་བཀོད་པའི་སྔགས་རྣམས་ཀྱང་ལན་ཁ་ཡང་བཟླའོ། །འ་ཐོརནས་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ་མི་ནུས་ནནས་གཙང་མ་ལ་ཡ་ངྷམ་མང་དུ་བཟླནསའབྲུ་རེ་རེ་ནཡེ་དྷམྨ་འིཡིགའབྲུགསེགྱི་འོད་འབར་བརེརེ་ར་གྱུར་པར་ཉ
བས
་པ་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོགས་ལ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སོགས་ནཏིཥྛ་བཛྲ་ཡ་སྭ་ཧྲ་ཞེས་པའི་བར་ད་། ཡེ་ངྷམྲ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐརྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་མཛད
དུ
་གསོལ་ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། རོལ་ཆེན་དང་བཅས་ཏེ་རྟེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་ཛེས་རེ་ག་ཅིང་།འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞེརྫོད་དོ། །བཅུ་གསུམ་པ་མངའ་དབུ་བཞི་ལས། དང་པོ་མཆོད་ ཉ
བསྟོད
ཀྱིམངའ་ད་བུལ་ལ། རྟེ་གསར་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་བཤམས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ར་བ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཕྱི་མཆོད་ད་། ཡིབྱུང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་དེ། ལྷསོ་སོའིསྒོ་བསྟོ་དངཐུན་མོང་དུ་སྤྱི་བསྟོད་ཀྱིས་ ཉ
1
༔ ༔