ཿ~ ་ངང~ ངུ་རྲ~ ངརྲ་~ རྲརྲ~་ངྱངྼརྱ རྲངུ་རྲཆ༴
༄༅
། །དཔལ་འབྱོར་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་དཀར་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལཿ་མཛད་པར་གྱུར་ཅེས་བརྗོད། ཕྱི་མཆོད་འདྲ། ནང་མཆོད་ཨོཾ་བྷ་ག་ཝན་མ་ཧྲ་ཀྲ་རུ་ཎི་ཀ་ཧེ་བཛྲ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཡ་ཨོཾ་ཨཿ
རྷཱུ༑ ཡིད་བྱུང་ལྷ་མོ་བགྱ
་ཀྱིས་མཆོད་པའི་རྗེས་སུ། བསྟོད་པ་དེ་ཉིལྔཔས་བསྟོབསྲེག་རྫས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེསྤེལཚི་བདག་དང་སྦྱིན་བདག་གིས་གཙོར་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོདནམས་དང་དཔལ་འབྱོར་1
ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་དཀར
་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་པུབྠ་ཀུ་རུ་ཨོཾ་ཞེས་སྦྱའད་གཏོར་འབུལ་བའངདེས་འགྲེཞི་གཞན་ཐམས་ཅད་འརྡྲ། ཐབ་ཀྱིལྷགཤེགས་གསོལགྱི་ཚོ། ཨོཾཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ནས་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས
གུ་ལས་འབྱུང་བའི་ཡིགེགྱ་པའི་མཐར། ཨོཾཿ ཧྲུ་བཛྲ་མུཿ ཞེ་ད་མཐེབསྲིནགྱིསེ་གོལ་གྱི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ། ཐབནང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྔར་བསྐྱེད་པའི་རྟེསོ་སོ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིངརྗོ་དོ། །གསུམ་པ་ ཉ
རྗེས་ལ། མ
་ལྷལྷགམས་མཆོད་དངགཏོར་མ་བཏ་། །འདོད་དོནཞུག་ཤེགས་གསོལྷག་ཆད་བསྐང་། །ལས་ཀྱི་རྗེས་བསྔུ་བ་སྟེདྲུག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ། ཐབ་ཁུ་དུམར་བླུགས་གཟརདགང་གཟར་རེ་གཔར་ཕུལ
ལ་༑ ཨོཾ་བཛྲ་ཇཱ་ལ
་རཾཞེས་བརྗོད་པས་འབར་མེལྷཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སོག་ནསཾ། མེལྷར་ང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་ག་ཤེགས། དམ་ཚིག་པ་ར་ང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པའི་བར་དཀྱུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱའོ། །དེ་ནསཐབ་ཁུ་གི་མེའི་སྟེང་
༦ ས ཀ