་ང༅བྱ] ]ཀལིཤཝརྨསཤསྔོནམརྴིབཛྲམཧཀལཔ་ཏྲཱརརྩཀྲརཀཱཤྲནཌཔཉྲཙཀྲཥ་དྟབསབབདྱཀམ་ཀབངཤཥྼཀཿ སྲངཧརྣབཛཧརཾ། །
༄༅། །དཔལ་ང
་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཕྱིསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་དང་ནང་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་རྲོཁྱད་པ་བའི་སྒྲུབ
ཐབས
་རྡོརྗེའིགོམཚོན་ཞེས་བྱ་བ་བགས་སོ།།
1 1 1 1 ཟའ