ང་ངངང~~་རྲ~་~~~་~~1
དགྲ
་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་ཁ་ཁ་ཁ་ཧི་ཁ་ཧི་ཞེས་ལ་གཅིགསྦྱ་ན་མན་ཆད་ངཀྱུས་ལྟར་པཛོ་ཀྱངཏུ་ག །དེའི་ཚེ་ཕོ་ཉ་དྲེགས་བྱེད་དང་བཅས་པ་གྲངས་མེད་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་འཐོན་ནརྦོད་གཏོ་གནོད་བྱེད་བྱད་མར་བཅས་པ་བསྒ
ཞི
བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བའི་ལས་བྱེད་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་བྷ་ཡ་ནྲ་སཚར་ག་སུམ་དང་། སུ་གངདག་ཅེས་སོགས་བརྗོད་པས་དམོད་པ་འདོར་ཏེརྲདེ་ལག་པ་གཉིས་གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས
་སྟོང
་ད་ལྔ་པར་བསམས། གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་དགྲ་བགེགས་དམིགསཏེཀུག་རླ། གཡོན་པའིཐལམོལན་གསུམ་བརྡ་པ་ཁྲག་དམཆལ་གྱིས་སོང་། རོ་མརྣམས་ཞབསའོགགིཁྲོབོའི་ཞལ་དུ་བསྟབས་བཞེས་པར་བསམས
ལ༑ ཁྲོ
བོའབར་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །དགྲ་བགེགས་ནོ་ནི་ཞེས་སོགས་བཛོ་འཁོར་གསུམ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་གོ་ །ཁྱད་པར་གྱིཟློ་པ་ནི། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཚེ་བྱ་བ་བགེགས་བཟློག་པ་ལ་སོགས
་བདུན་དང་། དྭེ་དཐུན་མོངདུམཁོ་བའི་མན་ངག་སྲཔྲུ་པ་སྤྲོ་བདང་ཡང་སྤྲུལསྤྲོ་བ་རྣམས་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སླར་ཧྲུ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཁྲོབོརྣམས་ཞལ་ནང་དུ་གཟིག། ཡང་ཧྲུ་ཞེས་བ་ཛོ་པས་འཁོར་ལོ་གཡས་སུ་འཁོར་ཞིང་བརྟན
པར
་བསམས་ལ་ཨོཾབཛྲ་ཙཀྲ་ར་ཀྵ་རྷྲུ་བྲཧྣ་བྷྣཧྲུ་ཞེ་སྲུང་སྔག་བཛོད་དོ། །གསུ་པ་བས་ནི། ་ཤ་ས་ན་སྤེལ་ཚིག་ཅནཟླཞིང་དམིགས་པ་ནི་ཞལ་ལས་ཤེས་སོ། །འདིར་འོག་གི་གས་ཁྲིདསོགསམི་བསྒོམསྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ན་ངགི
བ1