༠~ ༅~ རྲ~ ངངྼ་ངྼ་ ་ངངརྲངརྲ~ ང~ ་~
་༄༅
། །རྗེསོགས་ནས་ཀྵ་བརྟན་པའི་བར་གྱི་ཐུན་མོང་བའི་སྲུངའཁོར་བསྒོདེའི་ནངདུཡིགབྲུའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་པདྨ་དང་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཛྲི་ལས་པདྨ་ཛྲིཾགིས་མཚན་པ་སོགས་ཀྱིས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱེ་ད་རྗེ་ཡན
ལག
་བཞི་རྫོགས་སུ་བསྐྱེད་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྤྱན་དབྱེ། དེ་ལ་ཨོཾ་བྷ་ག་ཝན་མ་ཧ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཧེ་བཛྲ་སོགཆུ་བཞི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་མཆོད་ལ། རྡོ་རྗེ་དཔག་མད་སོག་ཤློ་ཀས་བསྟོད། འོད་དཔག་མེད་འོད་དུ་ཞུ་བ
ལས
་བྱུང་བའི་གསེརགྱི་ཐོག་རི་ས་རྩིབས་ལྔ་པསྔགསཀྱིཡི་གེ་མཚན་པ་དང་། རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པ་ཡི་གེ་མཚན་པ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྙི་པོ་སྔགསརྣམ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པར་གྲྱུ། རཅེབརྗོསླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་ག
ནས
་འོད་ཟ་འཕྲོས་པས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་སྲུང་འཁོསོསོ་ཡང་ཡངབསྟིམ། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི
ཐོར་ནཐོགས་ནས། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སོགས་ནས། བཞུགས་ནཆེ་གེམོའམའཆང་བཔོསྟེངགདོན་གཟརི་གས་ཀྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པར་བསྲུང་བ་དང་བསྐྱབ་པ་དང་སྦ་བརཾ
མཛད
་དུ་གསོ། ཨ་སུ་པྲ་ཏིཥྛསོགས་དང་། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོབརྗོད་པའི་བརྟན་བཞུགས་ལན་ག་སུམ་སོགས་བྱས་ལ། ་སླར་ཡང་སབོ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་སྦྱར་བའི་ཨཚཾ་ནས་ཤབྡ་བར་གྱིས་མཆོད་ལ་པས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་སོགས་ཀྱིས
1