༄༅། །པརི་ཨརྠཥྱམགྫ་རིནྲམསརྦྦཀུསལམུལྲབེངྷིགབོསྱདྷཏུམྤརེཎྲམགུཎབྷྲཥསཙོདྲིརཎཾབཛིཧྲརཾ། །
༄༅
། །དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་ཁམསུསྔོ་བཡོནབཤད་དང་བཅས་པའི་བཛོཡོངས་འདུའི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
1 ༦1 ལ