༠ ༠
༅། །ཝརྵབྷེརི་རུནྲམར་ཏྲིབཛིཡདཱིབདེཝགྲྀཧསྱབྲེཏིབིམྦཀྲཏྲདྲར་སྦྷསྱསཾགྲིཏིབཛིཧྲརཾ།།
༄༅
། །དགའ་ལྡན་རྣ་རྒྱགླི་དུརྟེན་བཞེངས་པ་ལས་བརྩམས་པའེ་གླེང་བདབྱར་གྱི་རྔགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
1 སསལ1 འ
༦ ཀའ