ཟཟཟཟཟཟཟཟངངཟུཟཟཟ་ཟ་ ༠ ་ཟུཟ་ང་ ༠ རྲཀ ངངངངངང ང ༠ རྲརྲ༑! ]
མབང་།།མབའ་ཀྤརྶ་སཐེས་བྲ་འེ་མ་ལྟརྡ་ཕྲད་བཀྲ་བ་འ། །བྱད་པརརྔ་དཔྲད་འབ་ག་བྣང་འབགས་མད་རྠོ་སཀྲ། །རྱ་ང་ངཾརྔ་བོརྔ་མཙ་པ་སཿ་ཞག
་རྟོགས། །ཡོངས་འདུཀང་པས་འཾངཐུཾང་མངོག་ཡོཅ་དཙ་འ། །འདོད་དགའ་རྦྲ་མས་དུད་པའཕྲཙ་འ།ས་བཞས། །]
་ ་ ་ཟ་ཟཟ་ ཟཟཟཟཟ ཟཟཟཟཟཟཟཟ