གཟརྲརྲརྲང དངཀང་
༤ ངི ༤ ་པ་ཞི་པིདབོ་བ།བྲ་ས་ང ༈ དག་འགོ་བའ་ལྷ་སྲ།ང་ཅོམས། །བསང་ངོ་མངོད་དོ་དགྲེས་པའ་རྩེང་ཕྱཙ་ཞས། །བདག་ཙག་འ་རྦོང
་དང་བཙས་པའ་རྙེ་ས་བཤྤབ་ཙམརྶ། །རཱརྦེགས་སྦྲརྡས་བདེ་བང་རྲོངོ་རོརྦེང་བསམ་པ་འགླབ] ]སྡ་བ་(ཞརེའེ་
!དབའཔ་འབྱོང་འ།རྦྱེའབའ་བཀྲ་ལ་ཐྲས་སྩོའ།། །འ།། །ལརཾངེས་པའ་བསད་བསྔུས་བདེ་འརྤེགས་རྙེ། །རེཉེའརྡེ་ཡང་དཀོཙ་མརྲངྱོ་གདཔའ།ལྡཙ་དོང་། །བནྡ་ངུའོབ།རྦྲེམས་རྡེཙ་དེབ་རྦྲེ།། །སབུཙ་མདྼམས་ལབ་གཏྟ་རྦྲེས་ས་རྡརྦེ། ། ། ་༄༅། །རེཀྱེ་རྡོ་རྗེ་རྒྱད
་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་]
1་རྲ་རྲ