!་~་རུ་རུ~ རུརྲརངང ངཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟུཟཟཟཟཟཟུཟཟུངཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟཟ་རྲདདདདདདངདྼདདདདདདདདདྲདྲདྼདདྲདདཟཟརྲཟཟདཟཟཀ
!བའེརཾ།འྲཔུགས་མ ༠ དྲོག་དྲི་མེད་ད་འངཙ་བངས། །ཡྲའ་གྲུ་འདེས་མདྲོཙ་འརྔོམ་བུ་འ་བླིངཾ། །ཀཙ་དུ་དར་ཞ
ང་ས་པར་མངད། །རྦདག་ངག་བྲུངཾ་[ང་རྨེ་ཅོབང་བཙས། །གརྦེ་བྱེས་སྲ0 ང་རྲོ ༢ བ་མ་གཡེའ།ནརྔ་] ]སྡརྲསྡད་རྡགྲ་ངོམ་རྐཙ་བངེརྡ་བ་དང་1 1 བརྱང་ ༈ ང་ ༈
གགབཟདདདདདདདདདདདདདདདདདདདཟཟཟཟཟདདདདདཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟ་ཟ་ཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟདཟདཟཟཟ་ཟཟ་ཟཟཟ་ཟཟ