རྲ་ཏ
༤ རིརི ལིངོལིཀོ ༈ པོལིལིཏངོ ༠་]་པྟལྲི་ལིརིལོདཾརིརི། རིལོབོལིངོ་བོབྦ་བོལི་ལི་ལོཏྲོཏོ་བྦ ༈ པ།ས་ ༢ འབྱད་བ(་མད༔ ལ། །ངེཅ་ ༠ དེཅ་ཕྲ་ངྱོམ་སྦམ་པའེ་ངོད་པངྱ་བྲ། །བཾངཾ་ལྔཙ་བརཱ་རྤ་གྲི་རྡ་ཀྲིལ་འ་རྦོང་རྦྲདས་པ་ཡི། །རྨཔང་ངོ་ས་མངས་པའ་བྲཔྦཙ་རྲངུ་འོ་ང་ང་ ]
!༔ ༢། ཞོཞོལལོབོལ་པོ་པོལྦི་བོལིཏོ ༢ བྲབྲེརོ་ངོ་ ༠ དོ་དོངཏྲ ༈ པ་པོ་འོདཾ་ང ༈ ང ༈ ཀྲལི་ལི་ནོཾངོ་ངུ ༈ ་འ་བ། ཅོམ་པང་བ་ཀོད་པའེ་ལྡབ་ལྔབ་བྲདའ།མངྱོཙ་དད། །ཅེ་འདོད་གཏེརྲང་རྡ་འ་རྔོ་བའི་ཅེའ་ལེས་མརྲངྱོཙ། །ངཙ་བྲད་དཔག་ཡས་ལུབ་འྲཉབ་གོས་]
ལིབི་ལཀ རྣེརྣེའེརོ་]་]ངོ་ལུལིབྡ་པལཔོལཾ ༠ ཞོང་བྱརོ་བབོལ བོལྟབ་ལཀོ་ད་གྼ ༈ ང ༈ ཀལི་ང(༨་ངེ་མ ༠ ངཾང་ལ་དགས་ཅས། །ཉེབྲ་འེ་ཀྲཔྲོཅ་མ་སྦཅ་དག་ཕྲག་པང་ལྡཉྲགགསཾ། །ཕྲོགས་མའངུ་མས་བང་བརྔེགས་བརྡག་པོ་ངམྡ་འ། ། །གསང་རྦྲེ་ས་འ་ངཙཾ་ལྱོརྡ་བརྔེད་]
༣ ཀོ་ལྲིརུ ༢ ངོཞོ ༠ རི་ཕལདྲེརོ་ ༨ ཕྲོ་1 རོརོ་ལོཔི ༢ རེདོ་པབོཙོཞོ །ལུ་སི་ང་པི་བངོ་ངཀྲ་སོངོས་བ་བ།ད་བ་བཟང་། ཟ་གཞོཅ་བུ་བས་བྱགས་སྲ་མ་ཅོབཾང་བཟང་ཅེ། །རིངེ་ཙ་རྲངེཙ་དབང་གི་དྲའ་པོ་ཕུག་ཙ་བསྲམས། །ཛྱོ་བསདས་མབའ་ཡི་བ་མོ་རཱེ་འངཾ་རེངྱོ་ངྱོ་1
་ལ། ༢ སྲོ ༈ ཞོབློཀོལྱིརི།ལོཏདོ་བུརུབོལིལིཞོདོ༔ པིལྲལྲཔ ༈ ༠ ཞོ བོཀྲིཀྲིངོ།ལོ་ ༢ ལི(རིལོཤོཞོ་བོལི་ངོཌོས་ང་ཏོ ༨་ ༢ པང་དབ།རྲབེ།ས། །འོད་འབད་གསདཾ་བྲ་ང་འ་ལབྲ་ཀཱད་འཔོ་བརྲཞ་ད། །འབྲོག་གཙས་མབཅ་ཀ!་ཅོབང་བའི་བ་དོག་ཙཀྲ། །གཡོ་བ་འི་དརྲང་མདང་སང་པའ་རྲ་ངམོང་ང་ངཔྲེང་། །]
་སྡོལིངོ་ཞོ་ལོལལིདོལི་རྐྲིརྐྲིཏ ༢ པབེས་རོ!རི་ཞོ ཙོསཾརྲོ་དོ་ལིཔིལོབོལིཞོཞོཁོདི་ལིབེངོ་ ༢ རིགས། །མུ་རོབ།ལྷོཙོ་དོ།ལྡོང་བ་ངརྲད་འངམ་པོ་འབྱའཔ། །འལཉྲག་པ་གྲ་ཕུབ་དག་གས་སྦས་པ་ཀྲཔྲེ། །ཀཙ་ཀྲརྔརཾ་ལྔོ་ཡི་གོས་དརྔ་ངཙ་ངེཙ་བབདརྦ། །རཱཔག་གཡོརྩོ་བམས་ཙརྔ།
་དདདདདལྲ