~ཟཟཟཟ་ངཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟངཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟཟངངཟཟངཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟརྲཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ
༅༅། །ཡང་། །རྲདྲོ།དྲོ།ཙཙ་ངརྩ་འབེའ།ཀྲཾཔྱ
་བ་མ་འགགས་མབས།། །མངོང་རྱ་འདོད་པའི་ཡོཙ་དརྩ་བསམ་མི་བྲབ། །མངོང་འོས་ཀཙ་གྲེ་སྱཙ་འ།མ་འབུད་གྲང་རིངེ།ག ངེས་པསརྭ་བྲེཙ་གྲེས་བངབསཾ། ་ཀྲེ་གང་ག་བགས་རྫེ་ཅས་]
པའི་འོད་རྱེརྱེརྱེ་ཡིས། །རཾངེག་པའི་མོད་འཔ་བངེ་སྲརརང་རྔ་མརྲོངོག་དཔའ། ། །རཾངེ་མརྦ་དང་ཀ་བེ་ང་འ།སགས། །རྡ་ལྱའི་འབ་པོ་འཔང་བརུངས་གརྩས་འདིང་གསཐེགས། །ཀཙ་གསཉའ།འཉྲས་ཕྲའ་འགམ་པང་པད་འ་རྲང་། །རྦུ་མ་རྡ་མགེཙ་ངབང་ག་བའབ་རྲཔོའ་སྐརཾ་ །བྱེ་] རུབ
!ངའི་འྲ་རྩ་པོང་བསྲའབ་པའི་རྨེ་བོ་ངེས། །ལཙ་གངས་བ་རྦད་ང་འརྦུད་ལྲུ།ར་དམརྲང་འ།བངྭ། །བརྣ།བའག་ངག་སྲིརེཙ་མའི་ཙགས་ཀུང་སུག་པོའི་བད། །སྱཙ་གསཉམ་འི་མ་རཱ་ངྼརཾང་ཀའི་འོད་ད་འབང་། །མ ༠ ངེ་རྲོ་ཙ་སརཾརེའརྤ་གྲེ་རྲངའཔོ་གེ་གཟརྔས་པའ་རྔབ། །བ། །རཾངོ་རྔོའངཙ་1
ཐ 1 དདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདད་བཔ