~~་~་~་ ༤་~ རྲརྲ~ རྲཀ
!!་ཏཏ། །ཕཙ་པའི་འངམ་ད་ཀང་བྲི ༈ ས། །ག་ད་བཙ
་པས་བདག་ཅག་ཡོ་སྲོརྲང་རྲ་མས། །མ་མཐཙ་ཕུགས་འ།རྶ་རྲམ་པརྱང་རྦདའོ་བི་བརྲངུ་མང་ད། །་བྲདཔང་ངོག་རྲངྤརྒས་བརྒ་པ་ཀཙ་གྲེ་ཙརྔ། །རྡོ་དང་འབྲས་རླྲོཉྲག་ག་བྲ༴་དང་འརེངོད་འ་ངས་1
!རླྲལྲཉྲང་ཉ ། ༠ ངོ་དརྔ་གད་དག་གམ་འ་པང་མགོ་འརྠོམས་རྜརྨས། །བི་བིང་སུརྡ་ད་མི་འབུང་སྲང་བ་མངརྡ། །གཙམ་འཕྲོ(་ཀྲི་གོང་རྦྲེརྲང་བསྲབས་འས་པྲ་ས་པའ་རྡ །ངང་རྲ།ས་འརྠོརྱང་ང་།ས
གས་པ་འགོ་བཟད་པའ། །རེངོ་དྲེརྡརྔ།འོརྡ་རྲངྱོ་ངྱོ་ལ་རྶ་རྐྱེ་རྲ།གས་བངོ་1
ཐ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་པ