!་ ་ངོངངོངང ངང་རྲ་ ༠ ་ ༠༠ ༠ རྲང ང ཟ༑ ཏ
!ལྱལྱཿང1 ་རྶརྶརྲཙ་དངགས་ཀྲ།བ་འེ་བམྲེ་ ༠ དྲོའཔ་བེམས་ངེཙ་ངེཙ་བྲ་ས་བེ
་པ་དགེ་ལེགས་འཕེའ།བང་གྲཀྲང་ང་རེངེ་ ངེ་ ག རོམརྔ་འརྦྭ། ། ། ། ་༄༅། །ཀྭཱའི་བསང་མཆོཀྱིཆོ་གདེང་ས་ཅན་རོ་ལ་པའི་ཆ་གཏེར་ནེས་བྲ་བ་བཞགས།། ༅ཀཏ། །ད་ཡས་བགས་རྔེའི་སྱིཙ་]
1 ཟཟཟ་དདཟཟ་ད་དདདདདདདདདདཟཟ ཟཟདཟདད་ཝ