དདངཟཟད་ཟཟཟངཟཟཟཟ་ཟཟད་ རྱརྲདདདདདདདདདདདདདྱདྼདདདདུདྼངདདདངདདདདྲདྲདདདྼདངརྲང ང ད ༠ དདངདདངདྼརྲདྲདདུདདདརྲདྲདདདདྲདུདདདད༑
ཐདདདདདད་ཟ་ ཝ