༤ ཏཏ། །ས་ཐེཙཾ་ཞད་འངུམས་པའེ་ངུརང་རྦུདཅ་ནབྲས། །ངཾབྱང་ཀྲྱཞ་སཾ་སྡོད་བུ་འཔ་འདབ་བདས་པའ་ཕང་། །འབྲུ་བཙ་འབྲས་བུ་ག་ཡང་ཟའ་དགའ་བོབྡོཙ་གྲྱས། །ངེ་ས་བྲའབ་སྐེ་བོ་འབྱོང་པའི་དགའ་སྡོཙ་སྒབ། །བདག་ངག་སྦིཙ་པའི་]
1་ཀ་ལོ་རིབུ ༢༨ རྲརིབུབྲིབྲིཙཾ4 རུ་བབཞ་རྡགཞེ་1 །ལཤོ༔ ༢ པིལྲི་རིརུངེརེབ ༢ ལ ལོ་ས་པཕབོ་ལ ༢ པ་པི་པིདོ་བྲུ ༈ དཾ་རོ །།བྭོསབོ་མངྒ་འ།། ། །།བལ་ཡུངལ་མཆོད་རྡེཙ་རཾཉེ་འདབསཿ་རྩས་རྦྲལརྭ་ཡོངས་ས་ཆེ་རྩ་ཞེས་བྭ་ལས་རྦབ ༈ ་གུ་རུ་སཕྱི་ལོ་སྲལ ལོཿར་པར་བསྐྲརྩ་ནུས1111
་རོརོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོ་རོརོ་རོརོརོ་ད་རོ་ད་ད་བ་ ་དོ་རོ་རོ་རོརོརོརོརོརོརོརོ་རོརོརོ་རོརོ་རོརོ