ས1
༠ ༠ ༠ 1 ཀ
ཐ ༄༅། །སྭསྟྱབྲིཏྟསྱསྭརཡཤོནྲམཤྲིབཛྲབྷིར་ཝཤྲྀངྒམཏཾཏྲཡོདཤཾདེཝཏྲནྲམབྷིཥེཀསྱསཆིརྦྷྲཥོབཛི་ཧྲརཾ།།
་8 ༅
། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རྭ་ལུགས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་བཤད་པ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་རྦཞུགསལ
ཀ1 ་ 1