རྲ་ ཀ ང~ རྲ་~ ངརྲ་ང~ ངང~ རྲངངྱ~ རྲ་ངང ་རྲ~ ངངབ
་༑ །གངཞིག་རྨོངས་པས་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁོ་མོ་ཡུ་ཏུ་གྱུར་པའི་འཁོར་བར་སྐྱེ་ཞིང་། འཁོར་བའི་སྐྱེ་གནས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག
ལས
་མ་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱི་མ་བྱས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། འདི་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གཞག་པའི་སླདདུཚེ་འདིའི་བྱ་བ་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ།དམིགས་པ་མེད་པའི་ 1
སྙིང
་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ་དགོསདེའི་ཆེད་དུ་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཏ་གས་པའི་ལྟ་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ཉིད
དང
་ནི། །རྫོགཡི་ཡང་རིམཉི། །རིམ་གཉིས་མཉམ་པར་གནས་ནས་ནི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ། རབླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་སྙིངཔོནི་རིམ་པ་གཉིས་ཡིནདེའིསྔོདུ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེད་པ་བུམ་པའི་དབརྔ་1
བསྐུ
་དང་། རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱེད་པ་དབང་གོང་མ་གསུམ་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་བསྐྱེད་མཛོད། དེསྟ་གོན་དུ་གནས་པ་ཡན་ཆད་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞིའི་ཆོ་གབྲི་ཞིང
རྒྱན
་དགྲམསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ། འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བཇུགི་ཆོ་ག་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལ། བྲི་བ་ལ་ཐིག་གིས་བྲི་བ། ཚོན་གྱིས་པྲི་བམཚན་མ་དགོད་བརྒྱན་དགྲ་པ་སྟེ་བཞི་། སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་ལ། བདག་བསྐྱེད་སྔོན་ཉ