རྲ~~~~~་~~་~~~~་~~་~~རྔ~ ང
འཁོར
་བར་བསམ་ཞིང་། ཁྲོ་བོ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ལསམེའོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས་དང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲཅིཤུ་ཐམས་ཅད་མེ་ལྕེས་ཁྱབ་པརཾ
གྱུར
་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་ར་ཀྵ་ཧྲུ་རྷྲཱུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྲྭ་ཧྲ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརྟན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ནི། ར་ང་ཉིཧྲུ་མཛའོད་དུ་ཞུ་བ་ལཨེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གྲུ་གསུམ
་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །ར་བ་གནས་སྟ་གོབུ་པཟླ་པནི། ལྷའི་བུ་པ་ནི་སྔསྒྲུབམཆོདུ་ནས་བསྒྲ་ཟིན་པསམིདགོ། ཁྲུ་བུརྣམདཀྱུ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟརསྒྱབ་བོ།བཞི་པ་རྟེན་སྦྱོང་བ་ཉྙ
ནི
༑ ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད། ལང་ཏེརྟེན་རྣམས་ལཞི་ག ཕྱེད་མདྲག་པོའིསྦྱོང་གསུམ་བྱ། གདན་ལ་བཞུགསཏེ་ཏིལ་སྦྱོ་དང་བཅས་པ་བྱའོ། །ལྔ་པ་ཁྲུས་ནི། ་ཏན་རྙིཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགསཤློགསུསྔགས་དང་བཅས་ཉྙ
ཁྲུ་གསོ་ན། ཁྲུས་ཆུ་དེཁྲུས་བུམ་བརྒྱདུཅུང་ཟད་བླུག། རྟེ་གསར་པཀྲུ་བའི་ཚེམེ་ལོང་གིངོས་སུ་གཟུགས་བརྙན་འཆར་དུ་བཅུགརྒྱལ་བའིསྐུསོགས་ཤློ་ཀ་གཅི་དད། ཀ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ཞེས་པའི་སྔགས་ལན
གསུམ
་བརྗོད་ཅིང་། དཔོ་དྲིའི་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུགས། དེ་ནས་ཤུན་ལྤགས་ཀྱིས་ཉེ། དྲརྦའི་པིར་གྱིསདྲུཆུ་གཙང་མ་ཀྲྱང་བཀྲཔུ། དེ་ནས་དྲིའིབུའདིནི་ཁྲུ་མཆོག་སོགས་སྔགས་དང་བཅས་པས་བཀྤུ། དེ་དག་སྐུ་སོག་སྔགས་