བ ༠ བབའད
༄༅། །བིརཱཌཏྣོལྐནྲམབཛྲམཧྲཀྲལཔཉྫརཥྱནྲཐདཤཀྲོངྷཤྩ་སཧིར་ཀྵསྱཙཀྲཾལེཁནོབླཡཔྲཏིཥྛཤྩསཧིབིདྟསྟི། །
་༄༅
། །རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཁྲོ་བོ་བཅུ་དང་བཅས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་འདྲིཆུ་ལ་རབ་གནས་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་རྣགས་རིན་ཆེནསྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོལྐ