རྲརྲ~ དྲརྲང་ ་རྲ་ རྲརྲ ༠ ~ རྲ~ ངྼརྲ་ རྲ~ རྲ~ ~ཿབ
ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀྱང་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཛཿ ཧྲུ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བསྟིམལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ
གྱིས
་མཚན་པ་སོགས་ཀྱིས་གནས་གསུམ་དུ་མཚན་མ་གསུ་བོན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ། སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདི
མས་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཨོཾཛྲི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲུ་ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐ་གང་། དྲི་མདགཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི
བོར
་མི་བསྐྱོད་པས་དབུར་བརྒྱན། རྡོ་རྗེ་དང་སྤྱ་གྱི་ཕྱག་རྒྱསྤྱདབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སོགས་ནས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་བར་ལན་ག་སུམ་གྱིས་སྤྱན་དབྱེ། དངོས་སུ་བཤམས་པའི་ ཉ
མཆོད
་པ་ཡོད་ན་བྱིན་རྲབས་བླ་མེསྤྱི་ལྟར་བྱས། ཨོཾ་ཤྲི་མ་ཧྲ་ཀ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་སོགསརེ་རེའིའགོར་སྦྱར་བའིཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་མཆོད། མཚནསྔ་ལ་འབྲུ་གསུ་བཏགས་པའི་ནང་མཆོདབུསྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་སོག
སམ༑ ཧྲ་ཡིག་མ་ཤློ་ཀ
་གསུམ་མམ་གཅིག་གང་རུང་གིས་བསྟོད།གཏོར་མ་བྱིན་རླབས་རྒྱསབསྡུ་ན་ཨོཾ་ཨཿ ཧྲུ་ཧོཿ ཧ་ཧོཿ རྲཧྲིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་བྱ་ལ། ཤྲ་ས་ནའམམཚན་སྔགས་ལ་རྣ་མཿ སརྦ་ཏ་ཐྲ་ག་ཏ་སོགས་
1 1