~་ང་ཟ་ ང རྲ~ ངརྲ~ ངརྲརྲངང ངངརྲངངང༑
! ༤་ ༤༤༤ ད། །ཙརྨ་བ/རྦེ་ཡ ། །རཾངེ་བ་བརྐྲརྡ་བ་འེ་མགོཙ་པོ་རྙེད་བྡྲརྲད་ཙེརེཙེག དངེས་བུབ་པ་གཙས་བརྡརྲ་འརྦོརྲ
་དང་བཅས་པའ་བསརྔ་རྨརྲངོད་རྐེ་རྡྲོ་ག་རྱོ་གས་ལྡཙ་པྦཙ་ཕུངརྔ་ཞངོ་བྲ་བ་འདེ་ཅ། དད་ད་རྡ་གཏོང་བའ་ཅེརོབབང་ཙཙ་རྐརྡ་དགའ་རེངེངེཙ་རྲདེདྲེཙ་
!གྲས་བསྐའ།བའ་རྔོ་ང་། བརྔེ་འངུའ།རྦྲེམས་ངཙ་ངེཙ་གྲས་ས་ད་ཀརྲ་བསམ་འགྤབ་བཱང་རྦྲེས་པའོ། ། །།བའབ་ཡུལ།མཆོངད་རྡེཙ་ཉེ་འདབས་ཙས་རྦརྟྱཾའརྲལ་ཡོངས་ས་རཱདེརྣ་ནེས་བ་ལས་རྦྲ་ག་རུས་ཕྱ་ལོཿ་ ༢༠༠༥ འབརྲོར་པར་བསྐྲཙ་རྣུས། ། ། ། ]
! ]
་ 1
དཐཟཟཟཟད་དཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟ་དད་ཟ་ཟཟཟཟཟ་ཟཟཟ་ཟ་ཟ་ཟཟཟ་ཟཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟ་ཟཟཟཟཟཟཝ