དདདདདདདདདདདདདྲདྲདདདདད་དདདདྲདུདྼདད་དདདྲཧངངད་བ་ང་ ་ ང་ང་ང ༠ ང་རྲ«རྲ~ རྲངརྲརྲ་༑ ! ༑
རྡགསརཾ་ །གསེརེ།ཀྲ་དདརཱརྤ་ཙོབརཾརྔ
་བགོ་དང་བགོ་འ་རྲརྔེགས།། །ད་!ཀངཾ་མདང་ཐིངབག་འཔ་ད་འ།ཕག་དད། །འབྲ་བྲབྲཛཉླཱ་ཕུ་མར་དང་ངྱང་བདད་རྔིའི་མརེངོ། །ངུཡརྡ་བཟརྔ་ད་བང་པོའི་འདོ་ཡོཙ་མ་བ་རྴདྭས་དྭཐང་། །འརྦོང་རྲཔྲརྔ་བསརྡ་རྩམས་བཟའ་རྲང་མ་བཙརྔ་1
དདདདདཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟ་ཟདདཟཟཟཟད་དདད་ཧདཟཟ་དདངཟཟཟ་བ་བད་དངཌ་ཧདད་ཟད་ངཌ་ ཟཟ་ཟད་ ་དདད་ དདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདད་ ཝ