ཧ་ཟཟཟཟ་ཟ་ཟངཟཟཟཟཟཟ་ཟ་ཟ་ཟུ་ཟཟུཟཟཟ་ཟ་ཟཟཟངཟཟ་ཟཟཟཟཟ་ཟ་ཟཟཟཟཟཟུ་ཟ་ཟཟུཟང་ཟ་ཟཟཟཟ་ཀཟཟཟཟ་ཟཟཟ་ཟུཟཟཟཟཟ་རྲ་ཟཟ་ཟཟཟཟ
རྩམ་ཐས་སྲས། །རྨགས་འ་ངཙ་ཅོང་གྲ་རཾརཾངརཾརཾ་རཾ་མའཌབོརྦོང་བཙས་བསརྲང་། །འོད་ཟརྲང་པདྨ་རཱ་ག་རཱེ་འ་འངང་བག་རེདེ། །བམས་གསམ་སྲེ་བོ་གང་འ་བདབ་ཅོམ་གྲ
། །སརང་དབང་བྱེད་པའ་འདོད་བྲུ9 འ།རི་གས་བྲེད་མ །འངྤགས་ངདབོ་ས་བ།ཟ་ཌས།པྭཏོ ༢༢ དོབྲ།1 1
1་ ་ཟ