ཀ༤ ཟཟངངྼཟུཟཟ~ཟཟཟཟ་~་ང་རྲ
་ ༤༤ ཏྲཏ། །ས་ཕྱཅ་ལྟང་ཞ་བང་མརྔོ། །དབརྩོཅ་པའ་གྲུངུ་ཞགས་བྲོབྟེང་ངྔེའེ་བ་དཙ་བསྐྲོད། །བྱ
་བ་སམས་གརྙེས་མ་བུཅ་པའེ་རླདང་འགྲོས་ཀྲས། །དོ་གས་ག་འ་ས་སྔོ་རྡ་པརཱེ་དྲུ་གདེབཾང་བརྒའ།ཙས་ཅ] ཀཔྲརྐ་གསཉམ་ཡོཙ་དརྲརྲ་ཙོང་བུར་
ཕྲེཅ་ཞའཉྤསཾ་ངང་མག་གས༠ དྦེ་བཙཙ་མབས་དགུ་འ་ཡད་དབང་ང་བ་ཕྲགས་ཙཾས། །སྡེ་བ་ཞ་འ་དཔའབ་འབྱོ་ངདྲུང་བསྡུས་གཅས་འདེ་དུ། །ཕྱ་གཡང་དདོས།གྲུབ་འཕའལ་བ་རཱེ་བ་ཀྲ་རཾརཾརེ།ས་སྩོམལ། ལ། །རྦསང་མརྲངྱོརྡ་ག་རྣརྩ
་དང་མ་འབྲེའ།བང་གསཐེགས་གསོརཱཔ་
ཐཟཟཟཟ་]རྲ