རྡ་~་~་~་ད་བད་ང་ང་རྭཿ་ཟ་]
ཅརྡྲངྟོའ།རྦྲེམས་རེངེརྔེཙ་རྲངྤངྤཙ་རྒྲེ་འཕྲའཔ་རྡ་རྦྦེས་རཾརཾཔའོ
།། །།བལ།ཡུལ་མཆོད་རྟེཙ་ཉེ་འདབས་ཙས་དྒྱའབ་ཡོང་ས་ས་རེཙ་(ནེས་པ་འསཾ་བྲ་ག་རུརུས་ཕྱི་ལོ་ ༢00 ༥ འབཾང་པང་བབོཀྤྲི་ཙྲ་ཞོབོལཾ། ལཾ། 1
]
]